پاورپوینت نیاز ها و گرایش های روان رنجور،کارن هورنای

پاورپوینت نیاز ها و گرایش های روان رنجور،کارن هورنای

 پاورپوینت نیاز ها و گرایش های روان رنجور،کارن هورنای

نیاز کودکی به امنیت

اضطراب بنیادی: اساس روان رنجوری
اینجا هم مشاهده کنید